Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů eshop www.rasokoule-shop.cz

Provozovatel eshopu:

Barris group s.r.o., sídlem Pode Zdí 141/3, 748 01 Hlučín (dále jen správce).

Zpracováním osobních údajů může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů kupujícího

Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů - Kupujícího, což je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy).

Ochrana osobní údajů kupujícího (fyzické osoby) podléhá zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaji, ve znění pozdějších předpisů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

-      Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto osobních údajů (dále jen osobní údaje): jméno a příjmení, adresa bydliště popř. doručovací a fakturační adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Dále se může jednat o další osobní údaje, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu.

Tyto osobní údaje budou shromažďovány až do doby vyjádření písemného nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

-      Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze správce.

-      Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny před zneužitím. Osobní údaje kupující nebudou předány žádné další osobě, s vyjímkou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Externím dopravcům a osob podílejících se na doručení zboží kupujícímu, tyto údaje jsou předány však jen v rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí těch údajů.

-      V případě, že se kupující domnívá, že zpracování osobních údaje je v rozporu s poskytnutím souhlasu ke zpracování, máte mimo jiné podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) . Dále máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací související se zbožím, službami nebo podnikem prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího, přičemž tyto souhlasy může kdykoliv odvolat.

Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Pomocí souboru cookies nelze získat žádné osobní údaje. Užívání cookies je možné zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souboru cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře

Najdete nás i na MALL.CZ